Vaalitoiminta

Vaalijärjestyksen tarkoitus

Tällä vaalijärjestyksellä määrätään menettely valittaessa edustajiston jäseniä sekä hallituksen jäseniä.

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Edustajiston jäsenten vaalissa äänioikeus on yhdistyksen jäsenillä, jotka ovat työsopimussuhteessa Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen, sen tytär- tai omistusyhtiöihin.

Vaalikelpoisia ovat äänioikeutetut jäsenet, joilla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja.

Ehdokkaiden asettaminen

Ehdokkaaksi voivat asettua vaalikelpoiset jäsenet.

Ehdokkaan voi asettaa äänioikeutettu jäsen. Ehdokkuudesta ilmoitetaan hallitukselle sitä varten valmistettua lomaketta käyttäen. Lomakkeen viimeisen palautuspäivän päättää hallitus.

Hallitus vahvistaa ehdokkaat vaalipiirikohtaisesti ehdokasasettelun perusteella ja huolehtii ehdokkaiden esittelystä.

Mikäli hallituksen vahvistamaan vaalipiiriin ei ole asetettu ehdolle hallituksen vahvistamaa määrää ehdokkaita, jaetaan vapaaksi jääneet edustajiston jäsenten paikat muille vaalipiireille niiden jäsenmäärien edellyttämällä tavalla.

Vaaliaika ja vaalitapa

Edustajiston jäsenet valitaan postiäänestyksellä. Edustajiston varsinaisen vaalin ajankohdan päättää hallitus viimeistään vaalivuoden kesäkuussa. Ehdokasasettelu käynnistetään heti tämän jälkeen.

Hallitus päättää täydennysvaalien ajankohdasta.

Edustajiston kokoonpano

Edustajiston jäsenet valitaan hallituksen vahvistamista vaalipiireistä, jotka ovat maantieteellisen aluejaon mukaisesti muodostettuja ja tai valtakunnallisia.

Edustajistoon kuuluu 20 jäsentä, jotka valitaan maantieteellisistä vaalipiireistä niiden jäsenmäärien suhteessa.
Lisäksi valitaan 20 yleisvarajäsentä.

Edustajiston paikkojen täyttäminen

Edustajiston paikat täytetään vaalipiireittäin siten, että ehdokkaat numeroidaan vaalipiireittäin äänimäärän mukaan niin, että eniten ääniä saanut saa numeron yksi ja toiseksi eniten ääniä saanut numeron kaksi jne. Mikäli äänimäärä menee tasan kahden tai useamman ehdokkaan kesken ratkaisee keskusvaalilautakunta heidän numerojärjestyksensä arpomalla. Kunkin ehdokkaan näin saama vaalipiirikohtainen numero pysyy muuttumattomana koko vaalien jälkeisen edustajistokauden.

Ehdokkaat tulevat valituiksi vaalipiireittäin numerojärjestyksessä edustajiston varsinaisiksi jäseniksi siten, että numeron 1 saanut ehdokas on vaalipiirin ensimmäinen varsinainen jäsen ja numeron 2 saanut ehdokas vaalipiirin toinen varsinainen jäsen jne., kunnes kaikki vaalipiirin varsinaisten jäsenten paikat on täytetty.

Varajäsenten järjestys määräytyy heidän suhteellisen äänimääränsä mukaan lasketun suhdeluvun mukaisesti. Suhdeluku lasketaan kaavalla: Ehdokkaan saama äänimäärä jaettuna vaalipiirin äänioikeutettujen jäsenmäärällä. Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki 1.6.2016 jäsenrekisteriin merkityt henkilöt.

Mikäli vaalikauden aikana edustajiston jäsenyydessä tapahtuu muutoksia siten, että edustajiston varsinainen jäsen tai varajäsen on yhdistyksen sääntöjen tai vaalijärjestyksen mukaan estynyt hoitamasta edustajiston jäsenen tehtävää, tulee hänen tilalleen numerojärjestyksessä seuraava varajäsen. Vastaavasti siirtyvät kaikki numerojärjestyksessä seuraavaksi tulevat edellä kuvatulla tavalla uudelle paikalle.

Mikäli kesken vaalikauden joudutaan pitämään edustajiston täydennysvaalit, saavat täydennysvaaleissa valitut ehdokkaat varsinaisissa vaaleissa valittujen edustajiston jäsenten ja varajäsenten jälkeen tulevat numerot ja sijoittuvat edustajiston jäseniksi sen mukaisesti.

Täydennysvaalit voidaan järjestää, jos ei enää ole tarvittavaa määrää edustajia tai varaedustajia, joka saattaisi vaarantaa edustajiston täysivaltaiseksi saamisen.

Keskusvaalilautakunta ja sen tehtävät

Yhdistyksen hallitus nimeää keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, ja vähintään kaksi (2) jäsentä.

Keskusvaalilautakunta antaa tämän vaalijärjestyksen soveltamista koskevat ohjeet ja suorittaa vaalissa annettujen äänten laskennan, vahvistaa vaalin tuloksen sekä esittää hallitukselle nimilistan edustajiston kokoonpanoksi.

Valitusten käsittely

Edustajiston valintaan liittyvät valitukset käsittelee yhdistyksen hallitus.

Edustajiston kokoonpanon vahvistaminen

Edustajisto vahvistaa edustajiston kokoonpanon kokouksessaan.

Edustajistossa tapahtuvat henkilövalinnat

Edustajisto valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenen enemmistövaalilla jäsenmäärien suhteessa siten, että kullakin alueellisella vaalipiirillä on vähintään yksi hallituspaikka. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman äänimäärän, ratkaistaan heidän valintansa arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa ehdokkuudestaan kahta kuukautta ennen edustajiston syyskokousta. Hallituksen tulee antaa mahdollisuus ehdokkaiden esittäytyä.

Ylimenokausi

Nykyisen (valittu syksyllä 2015) hallituksen toimikausi on 2015- 31.12.2019.

HALLITUSVAALIT

Seuraava hallituksen vaali on syksyllä 2019, toimikausi 1.1.2020–31.12.2023, 4v Syksyllä 2023 valitaan hallitus, jonka toimikausi on 1.1.2024–31.12.2027, 4v

EDUSTAJISTOVAALIT

vaali syksy 2016, kausi syksy 2016 – syksy 2020

vaali syksy 2020, kausi syksy 2020 – syksy 2024

vaali syksy 2024, kausi syksy 2024 – syksy 2028

Vaalijärjestyksen muuttaminen

Muutoksia tähän vaalijärjestykseen voi tehdä edustajisto.